Bir katıyı, sıvıyı ya da gaz çözünen maddeyi çözerek çözelti oluşturan sıvı ya da gaz maddedir. Endüstride hemen hemen her üretim sektöründe yağ giderme ve temizlik ve benzeri işlemlerde solvent kullanılmaktadır. Halojenli ve halojensiz olmak üzere ikiye ayrılan solventler, içerdikleri kimyasal maddelerin özelliklerine göre tehlikeli madde ve kullanım sonucunda da tehlikeli atık özelliği gösterirler.

Halojensiz solventler, alifatik ve aromatik hidrokarbon bileşimleridir. Halojenli solventler;, metilen klorit, etiklorit, etilen klorit, trikloretilen, kloroform, kloretan bileşikleri, klorlanmış benzinler ve klorlanmış fenol örnek verilebilir.

Aseton
Butil Asetat
Butil Glikol
Di Etilen Glikol
Etil Alkol
Etil Asetat
İzobutanol
İzopropil Alkol
M. Propilen Glikol
Metanol
Metil Etil Keton
Metilen Klorit
Mono Etonolamin
Monoetilen Glikol
N. Butanol
Perklor Etilen
Rapid Tiner
Selülozik Tiner
Sentetik Tiner
Tri Etonolamin
Triklor Etilen